Neobvezni izbirni predmeti

Nemščina – N2N

Učenec se pri pouku nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta sistematično usposablja za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah (UN za tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet, str. 5).

Pri pouku to pomeni, da spoznavamo besedišče izbranih tem in o njih govorimo, beremo besedila, razvijamo spretnosti poslušanja ob poslušanju zvočnih in gledanju video posnetkov ter razvijamo spretnosti pisnega sporočanja o znanih temah.

Teme, ki jih pri pouku obravnavamo, so prilagojene starosti učencev in njihovim razvojnim zmožnostim.

Pouk nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta lahko učenec izbere od 4. do 9. razreda in poteka dve uri tedensko.

 

Računalništvo – NRA

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet računalništvo?

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 • pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije …
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo:

 • reševanje problemov,
 • algoritmi,
 • programi,
 • podatki,
 • komunikacija in storitve.

Kako se bodo izvajali neobvezni izbirni predmeti?

Učenci bodo imeli možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh izberejo. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet. Neobvezni izbirni predmet obsega 35 šolskih ur na leto.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v 4., 5. in 6. razredu.

 

Šport – NŠP

Neobvezni izbirni predmet ŠPORT je namenjen učencem v 4. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Športna aktivnost otrok v današnjem času je izrednega pomena, saj zaradi spremenjenega načina življenja včasih pozabimo nanjo. Z izbiro neobveznega izbirnega predmeta šport, je učencem omogočena dodatna športna aktivnost, pri kateri se bodo učenci seznanili z raznovrstnimi športnimi vsebinami in nadgradili svoje motorične sposobnosti ter različna športna znanja. Poleg tega je glavni namen izbirnega predmeta, da učenci prijetno doživljajo šport, se naučijo spoštovati pravila športnega obnašanja, oblikujejo odgovoren odnos do lastnega zdravja in medsebojno sodelujejo ter razvijajo zdravo tekmovalnost.

Učenci se bodo seznanili z vsebinami, ki so prisotne pri vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine) in številnimi novimi vsebinami, ki jih ni v rednem programu predmeta šport (hokejske igre, igre z loparji, žogarije, borilni športi, zadevanje tarč, ravnotežne spretnosti).

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Programu neobveznega izbirnega predmeta je v 4. razredu namenjenih 35 ur pouka. Učitelj športa spremlja napredek učencev v stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnih zmožnosti. Učitelj postavi standarde znanja, da jih učenci lahko dosežejo.

Pouk izbirnega predmeta poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.

 

Tehnika – NTE

Je enoleten predmet, ki si ga učenci lahko izberejo v enem od razredov 2 triade.

Letno število ur: 4. razred: 35 UR, 5. razred: 35 UR

CILJI PREDMETA:

 • Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmete s področja naravoslovja in tehnike
 • Predmet omogoča učencem poglobitev znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji.

VSEBINE:

 • izdelki iz papirnih gradiv
 • izdelki iz lesa
 • izdelki iz umetnih snovi
 • izbirne vsebine (obdelava tekstila, kamnoseštvo…)
 • konstrukcije s tehničnimi sestavljankami

KAJ UČENEC/UČENKA ZNA?

 • Načrtovati predmete iz gradiv
 • Prepoznati in uporabiti osnovna gradiva in iz njih izdelati izdelek
 • Sestavljati modele naprav s konstrukcijskimi zbirkami
 • Ustrezno uporabiti pripomočke in orodja, pripravi in pospraviti delovno mesto
 • preizkusi svoj izdelek, ovrednoti svoje delo, išče rešitve za nadgradnjo.

OCENJEVANJE ZNANJA:

 • vsaj tri ocene v šolskem letu
 • Posamezna ocena je sestavljena iz: ocene izdelka, dokumentacije o izdelku, znanja o lastnostih uporabljenega gradiva, o obdelovalnih postopkih, orodjih, varnem delu.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike.

 

Umetnost – NUM

Predmet je namenjen učencem druge triade. Delo bo potekalo v strnjeni obliki v prvem polletju – 2. uri tedensko.

Učenci bodo spoznali prvine likovne, glasbene in filmske umetnosti ter jih v izdelkih medsebojno povezovali. V okviru slikanja bodo spoznali in primerjali dela slikarjev, se seznanili z različnimi kontrasti in sodobnim slikanjem. Risali bodo po spominu in pri tem uporabljali različne risarske pripomočke. Pri prostorskem in grafičnem oblikovanju bodo uporabljali različne materiale in ustvarjali izdelke v 3D dimenzijah. Oblikovali bodo kipe iz različnih materialov in pri tem upoštevali likovno nalogo. Na področju animacije bodo spoznali elemente animiranega filma in pripravili animacijo s pomočjo računalniškega programa.

Razvijali bodo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno mišljenje, spomin in domišljijo. Razvijali bodo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete ter sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov vrstnikov.

Skip to content