Učenci z učnimi težavami in s posebnimi potrebami

Na šoli namenjamo posebno skrb učencem, ki imajo učne težave in tistim, ki imajo s strani Zavoda RS za šolstvo odločbo o usmeritvi. Učenci, ki imajo učne težave, se vključujejo v dopolnilni pouk, deležni so tudi individualne in skupinske pomoči učiteljev in učne pomoči delavk, ki zaposlene preko javnih del.

Učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi, imajo poleg tega še od 1 do 5 ur (izjemoma tudi več) dodatne strokovne pomoči. Ravnateljica pred začetkom novega šolskega leta za vsakega učenca imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo: razrednik kot nosilec, učitelji, ki učenca poučujejo, učitelj oddelka podaljšanega bivanja, svetovalni delavec, učitelji dodatne strokovne pomoči (specialna pedagoginja, pedagoginja, socialna pedagoginja) in zunanji sodelavci (psihologinja, logopedinja, tiflopedagoginja in specialna pedagoginja).

Strokovna skupina skupaj s starši ter učencem oblikuje individualizirani program dela in upošteva njihove pripombe in predloge. Člani strokovne skupine se sestanejo s starši septembra, po potrebi ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja ali ob koncu šolskega leta. V začetku tega šolskem letu smo imeli 77 učencev s posebnimi potrebami na matični šoli in 19 na podružnici, nekaj učencev pa je tudi v postopku za pridobitev odločbe.

Z učenci delajo Mateja Cartl, Elka Mlakar, Mateja Prša, Nataša Pogorevc Tarkuš in Petra Vujnovič, zunanje sodelavke pa so Anja Lukman, Maja Berlec in Tina Kajzer Hameršak iz OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, tiflopedagoginja Anja Kolednik iz Centra IRIS – Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Dva učenca imata po odločbi tudi spremljevalko za nudenje fizične pomoči.

UČENCI PRISELJENCI

V letošnjem šolskem letu se je na novo všolalo 13 učencev priseljencev, skupaj jih je na šoli blizu 50.  Za uspešno vključevanje priseljencev upoštevamo zakonska določila in Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. Razrednik v sodelovanju z oddelčnim učiteljskim zborom pripravi prilagoditve zanje: načine in roke za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Pri izkazovanju znanja učenca priseljenca upoštevamo njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.

Zanje organiziramo učenje slovenščine, jim nudimo različne oblike pomoči in podpore. Pri tem jih usmerjamo tudi v Dnevni center, ki ga izvaja društva Ars Vitae in v programe Špajze modrosti, ki jo izvaja Ljudska univerza Ptuj.

V letošnjem šolskem letu poučuje slovenščino, ki je dodatno odobrena s strani MIZŠ, učiteljica Tatjana Šmigoc. Na matični šoli koordinira delo za učence priseljence svetovalna delavka Darija Erbus.

PROSTOVOLJSTVO

V letošnjem šolskem letu bodo učencem pomagali tudi prostovoljci. Delo prostovoljcev je zapisano v internem Pravilniku o prostovoljstvu, ki ga je sprejel svet zavoda. Prostovoljec mora biti star najmanj 18 let. Lahko opravlja naslednja prostovoljska dela: spremstvo otrok s posebnimi potrebami, ki jim ne pripada spremljevalec, pomoč pri učenju, druženje v skladu z izvajanim programom (po pouku, dnevi dejavnosti, odmori), spremstvo in pomoč učencem na dnevih dejavnosti. Za organizacijo prostovoljskega dela v zavodu, vzpostavitev in vodenje evidenčnega lista in mentorstvo prostovoljcu skrbi mentor in koordinator, ki je svetovalni delavec.

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU

V letošnjem šolskem letu se 2 učenca šole izobražujeta na domu. Izobraževanje na domu določa Zakon o osnovni šoli, od 88. do 92. člena. Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestijo osnovno šolo, v katero je otrok vpisan, za vsako leto posebej.

Učenec opravlja preverjanje znanja, na podlagi katerega se ugotovi doseženi standard znanja, ki ga preverja šola, na katero je učenec vpisan.

Od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz slovenščine in matematike.

Od 4. do 6. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

Od 7. do 9. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti.

Znanje učencev, ki se izobražujejo na domu, oceni izpitna komisija. Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred, ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred začetkom naslednjega šolskega leta.

Če učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli. Če učenec 9. razreda ponovnega preverjanja ne opravi uspešno, lahko 9. razred ponavlja ali opravlja popravni izpit.

Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu po prilagojenih programih izobraževanja ali po posebnem programu vzgoje in izobraževanja, se preverjanje, znanja izvaja v skladu s pravilnikom, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu.

Skip to content