Staršem prvošolcem

Želimo Vam na kratko predstaviti novosti in značilnosti 9-letne osnovne šole, kako bo potekal pouk v 1. razredu in kaj bodo učenci potrebovali pri pouku.

ZNAČILNOSTI 9-LETNE OŠ

 • Prvo, drugo in tretje triletje (triade),
 • šolanje traja 9 let,
 • neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu,
 • neobvezni izbirni predmeti (umetnost, šport, računalništvo, tehnika, drugi tuji jezik) v 4., 5. in 6. razredu,
 • obvezni izbirni predmeti od 7. do 9. razreda,
 • e-redovalnica,
 • nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu.

PREDNOSTI 1. RAZREDA 9-LETNE OŠ

 • učiteljica in vzgojiteljica sta večino ur skupaj,
 • učiteljica spremlja učence prva tri leta,
 • novi učni načrti so prilagojeni otrokom, starim 6 let,
 • dolžina ure v 1. razredu ni predpisana – prilagodi se otrokom,
 • v 1. razredu je 20 ur pouka tedensko,
 • učenci predpisane standarde znanj usvajajo z aktivnimi metodami dela.

OCENJEVANJE

 • prvi dve leti šolanja je ocenjevanje opisno,
 • od tretjega razreda naprej je ocenjevanje številčno.

OPISNO OCENJEVANJE

Je oblika ocenjevanja predpisanih standardov znanj oziroma učnih ciljev. Učiteljica po izdelanih kriterijih z opisom oceni dosežek otroka, to je kvaliteto izkazovanja znanja, veščine, izdelka. Otrok pri opisnih ocenah ni mogoče primerjati. Vsak otrok je osebnost zase in otrokovih dosežkov v tako ranem obdobju še ne kaže prikazovati v številkah.

OPISNA OCENA

Opisna ocena starše natančno obvesti o kakovosti in pomanjkljivostih otrokovega dela v šoli. V 1. in 2. razredu, ko so učenci ocenjeni opisno, lahko starši na govorilnih urah izvedo, kako otrok napreduje.

Učiteljica in vzgojiteljica bosta staršem predstavili napredek otroka. Na koncu šolskega leta bodo dobili starši izčrpno opisno oceno posameznih predmetov.

JUTRANJE VARSTVO

Šola organizira jutranje varstvo kot obliko razširjenega programa 9-letne osnovne šole, če se vanj vključi vsaj deset učencev. Jutranje varstvo se po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport lahko začne največ dve uri pred pričetkom pouka, torej od 6.15 ure do pričetka pouka.

PODALJŠANO BIVANJE

Je oblika varstva takoj po končanem pouku in ga šola organizira za učence od 1. do 5. razreda. Učenci v podaljšanem bivanju s pomočjo učiteljev pišejo domače naloge, se sprostijo, igrajo, ukvarjajo s športom in ustvarjalno preživljajo čas.

V času podaljšanega bivanja lahko imajo učenci tudi kosilo ali dodatno malico. Prične se po končanem pouku in traja do 16.30 ure.

ŠOLSKA PREHRANA

Za učence 1. razreda bo na željo staršev organiziran zajtrk. Ostala prehrana je organizirana tako kot za ostale učence – malica in kosilo. Izjemoma imajo učenci tudi dodatno malico.

Zakon o šolski prehrani ponuja možnost, da dobijo učenci subvencijo za malico ali kosilo. Vlogo za subvencijo podajo starši skupaj z vlogo za otroški dodatek na Centru za socialno delo. Vlogo je potrebno podati vsako leto.

UČBENIŠKI SKLAD

Učenci se prijavijo za učbenike iz učbeniškega sklada vsako leto junija in pred koncem pouka prejmejo komplete učbenikov za naslednje šolsko leto. Od 4. do 9. razreda bomo organizirali izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada. V 1. razredu imajo učenci samo delovne zvezke, zato ni izposoje učbenikov.

VAROVANJE OTROK V CESTNEM PROMETU

Starši morajo po zakonu o varnosti v cestnem prometu s svojim zgledom in dejanji poučiti svoje otroke o varni udeležbi in sodelovanju v prometu.

Učenci 1. razreda oz. otroci, stari do 7 let, morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo starejše osebe. Spremljevalci smejo biti po zakonu tudi drugi otroci, stari od 10 do 14 let, če to s podpisom dovolijo starši prvošolčka.

Otroci, stari do 7 let, smejo v šolo brez spremstva le, če tako s podpisom dovolijo starši in če je pot v območju umirjenega prometa.

Obvezno morajo nositi rumeno rutico.

ŠOLSKA PUBLIKACIJA

V začetku vsakega šolskega leta boste starši prejeli šolsko publikacijo, v kateri boste našli še veliko zanimivih in koristnih informacij.

ANGLEŠČINA

Ponudili bomo angleščino v obsegu 2 uri tedensko. Izbira, ali bodo učenci ta predmet obiskovali, je sicer prepuščena učencem oz. staršem, vendar obiskovanje priporočamo, saj bo v 2. razredu angleščina obvezni predmet. Če se učenec odloči za obiskovanje, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Znanje se tudi pri tem predmetu ocenjuje opisno.

Kako poteka učenje tujega jezika v 1. razredu:

 • gre za krajše aktivnosti, pri katerih prevladujejo igralne in gibalne aktivnosti,
 • posebna skrb je namenjena motivaciji in ustvarjalnosti otrok,
 • veččutno učenje ob lutkah, igračah, predmetih, glasbi…,
 • učenci sprva veliko poslušajo, preden sami začnejo govoriti.

Želimo si, da bi dobro sodelovali!

Skip to content