O šoli


Šola je postavljena na odlični lokaciji ob Ljudskem vrtu. Odmaknjena je od mestnega vrveža in hrupnega prometa, skozi okna učilnic seže človeku pogled na urejen ribnik z lokvanji in otočkom na sredi, na otroška igrišča in gozd, ki je priljubljeno sprehajališče naših učencev.

Stoji ob robu spalnega blokovskega naselja in zasebnih hiš. Do starega mestnega jedra in grajskega hriba, kjer stoji znameniti ptujski grad, je le nekaj minut hoje.

Šola je bila ustanovljena leta 1958. Poimenovali so jo Osnovna šola Ptuj III. Leta 1959 je bila poimenovana po borcu Francu Osojniku. V začetku šola, ki je imela 400 učencev, ni imela lastne zgradbe. Z letom 1962/63 je bila šoli priključena se štirirazredna šola v Grajeni .

Gradnja novih stanovanjskih naselij v bližini je pripomogla k odločitvi občinskega ljudskega odbora o postavitvi nove šolske zgradbe na današnji lokaciji. Šola je bila dograjena in uradno odprta 18. decembra 1966. V tem času je imelo pouk v 14 učilnicah 670 otrok.

V naslednjih letih je število učencev vztrajno naraščalo in doseglo vrh s 1012 učenci v šolskem letu 1974/75 (ob nespremenjenem številu učilnic). Delna razbremenitev je bila dosežena v letu 1975/76 s premestitvijo grajenskih učencev na podružnično šolo, ki je postala popolna osemletka. Del učiteljev iz matične šole je začel dopolnjevati obvezo na podružnični šoli.

Leta 1991 se je šola preimenovala v OŠ Ljudski vrt. Leta 1994 smo pričeli s težko pričakovano adaptacijo in nadgradnjo obstoječih prostorov. Šola je pridobila sedem novih učilnic, garderobe, novi upravni trakt s pisarnami in novo zunanjo podobo.

Leta 2005 je bil zgrajen prizidek k OŠ Ljudski vrt. Prizidek pomeni za nas pridobitev pogojev za enoizmenski pouk.

V letu 2010 smo dočakali še zaključek zadnje potrebne investicije. S 1. septembrom 2010 smo pridobili novo telovadnico, ki je nadstandardna in služi kot večnamenska športna dvorana tudi za potrebe ptujskega športa. Istočasno je bila svojemu namenu predana nova šolska kuhinja z veliko jedilnico, ki služi tudi kot prostor za izvedbo kulturnih prireditev. V stari del šolske zgradbe je vgrajeno dvigalo, kar z ostalimi ustreznimi arhitekturnimi rešitvami omogoča sprejem gibalno oviranih otrok. Bogatejši smo tudi za atrij z vodometom v obliki logotipa naše šole, ki je nastal po zamisli učencev.

Šola danes izpolnjuje vse potrebne pogoje za uspešno delo. Učenci in zaposleni smo na njeno podobo ponosni.


The school is located in an excellent location at the Ljudski vrt. It is remote from the urban bustle and traffic noise. Through the windows of classrooms you can see a pond with a little island in the middle, the playgrounds and the forest which is a popular promenade for our students.

The school stands at the edge of sleeping block settlements and private houses. It takes only a few minutes to reach the old town and the castle hill with famous Ptuj Castle.

The school was founded in 1958. It was named the Primary School Ptuj III. In 1959 it was named after Franc Osojnik. In the beginning, the school which had 400 students, didn’t have its own building. In the year 1962/63 the school was joined by a 4-year school Grajena.

Construction of new housing estates in the vicinity has been instrumental in the decision of the municipal people’s committee to build a new school building at the site that it stands today. The school was upgraded and officially opened on the 18th December 1966. At that time lessons were held for 670 children in 14 classrooms.

In the following years the number of students rose steadily and peaked in the school year 1974/75 (having the same number of classrooms) reaching the number 1012. Partial relief was achieved in 1975/76 with the relocation of students from Grajena to the affiliate school in Grajena which became an 8-year school. Some teachers began to teach in both schools.

In 1991 the school was renamed to Primary School Ljudski vrt. In 1994 we started with the adaptation of existing premises. The school has gained seven new classrooms, changing rooms, new administrative offices and a new appearance.

In 2005 the extension was built in order to allow lessons taking part in one shift.

Today the school is identified by its living colours both on the outside and on the inside.

Skip to content