Uvodni nagovor

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci spletne strani Osnovne šole Ljudski vrt.

Pozdravljeni na naši šoli. Dovolite, da se vam na kratko predstavimo.

Smo javna osnovna šola, ki ima v svoji sestavi matično in podružnično šolo. Sodimo med večje slovenske osnovne šole, saj imamo v šolskem letu 2021/22 skupaj 924 (740 na matični šoli v 28-ih oddelkih, 184 na podružnici v 9-ih oddelkih) učenk in učencev in 118 zaposlenih.

Imamo srečo, da delujemo v odličnih materialnih pogojih in lepem okolju. Smo šola, ki je prijazna tudi invalidom, saj imamo urejene dostope za invalidske vozičke in dvigalo na matični šoli.

Vse osnovne šole smo si v marsičem podobne. Skupaj tvorimo pomemben del mozaika časa, v katerem delujemo, vendar smo si tudi različne po mnogih dejavnostih, ki nas delajo posebne in prepoznavne v prostoru, v katerem živimo.

V naši šoli si prizadevamo, da bi učenkam in učencem ponudili čim več različnih dejavnosti, ki bi jim omogočale, da najdejo svoje močno področje, da se lahko oblikujejo v celovite, ustvarjalne in odgovorne osebnosti. Skupaj si želimo posejati čim več semen, ki bodo pognala korenine raznobarvnim in uspešnim rastlinam mlade ustvarjalnosti.

Naši projekti, ki jih razvijamo v tem šolskem letu, bodo sproti predstavljeni tudi na naši spletni strani, da si lahko o njih ustvarite boljšo predstavo.

Z rednim posodabljanjem spletne strani želimo vse zainteresirane sproti obveščati, kaj se pri nas dogaja. Zato ste povabljeni, da jo večkrat obiščete.

Za novo šolsko leto si želimo predvsem, da bi imeli dovolj prostora in miru za naše osnovno poslanstvo, to je za vzgojo in izobraževanje otrok, ki so nam zaupani. Ob tem pa se bomo z vsemi močmi trudili, da bomo v skladu s predpisi zagotavljali vsem varno in zdravo okolje.

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica


Dear visitors of the website of Elementary school Ljudski vrt.

Welcome to our school. Allow us to briefly introduce ourselves to you.

We are a public elementary school, consisting of a central and branch school. We are among the larger Slovenian elementary schools and in this school year 2021/22 we have a total of 924 pupils (740 in central school in 28 classes, 184 in branch school in 9 classes) and 118 employees.

We are fortunate to be able to work in the best material conditions and nice environment.

We are a school that is also friendly to the people with disabilities, as we have arranged access for wheelchairs and a lift in the central school.

All elementary schools are similar in many ways. Together we form an important part of the mosaic of time in which we work, but we are also different from each other in many activities that make us special and recognizable in the space we live.

In our school we strive to offer our pupils a wide range of different activities, which enable them to find their area of ​​strength, so they can grow into comprehensive, creative and responsible individuals. Together we want to sow as many seeds which will plant roots of multicolored and successful plants of young creativity.

Our projects, which are being developed in this school year, are regularly presented on our website so you can get a better idea of them.

By regularly updating the website we want to keep all interested informed of what is happening with us. Therefore, you are invited to visit it several times.

For the new school year, we want above all to have enough space and peace for our elementary mission, to raise and educate the children entrusted to us. In doing so, we will do our best to ensure safe and healthy environment for everyone according to the regulations.

Tatjana Vaupotič Zemljič, headmistress

Skip to content