EKO šola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Naša šola v programu Ekošola nastopa že več kot desetletje. V tem času smo naredili veliko na okoljskem ozaveščanju tako učencev kot staršev.

Projekti v šolskem letu 2021/2022

1. Ne zavrzi oblek, ohrani planet
Vodja: Tamara Slana

Obravnavamo odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj. Projekt spodbuja ločeno zbiranje odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, podarjanje, popravila, predelavo in ponovno uporabo. Prispeva, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču odpadkov.

Na naši šoli so učenci iz 1. razredov iz starih oblačil ustvarili čudovite igrače za hišne ljubljenčke. Te igrače smo razstavili v času dneva šole v mesecu marcu. V sklopu Eko krožka za smo iz starih majic ustvarili prečudovite nakupovalne vrečke.

2. Hrana ni za tjavendan
Vodja: Tamara Slana

Pred sedmimi leti je Ekošola s podporo Lidla Slovenija začela izvajati projekt Hrana ni za tjavendan. Ustanovam je z raznolikimi aktivnostmi vsako leto uspelo količino zavržene hrane v povprečju zmanjšati za okrog 40 odstotkov. Njihov končni cilj je, da zavržene hrane v roku nekaj let ne bi bilo. S skupno akcijo ozaveščanja ljudi, spremembo odnosa do hrane in aktivnim sodelovanjem politike in gospodarstva lahko zavržke hrane zajezimo ali celo odpravimo. Zato so se odločili, da vsako leto 24. aprila na problematiko opozorijo z obeležitvijo Slovenskega dne brez zavržene hrane.

Za prevelike količine zavržene hrane je odgovoren vsak izmed nas, ki je kdaj zavrgel star kruh, pozabil živilo v hladilniku ali v smeti odvrgel ostanke s krožnika po kosilu. Zato je ključno, da se zavedamo, da smo del težave, zatorej moramo biti tudi del rešitve. Za spremembo na bolje bi se moral zavzemati vsak – od družin, otrok in mladostnikov do podjetij, občin in ostalih organizacij –, saj lahko količino zavržene hrane zmanjšamo le, če k problematiki pristopi vsak od nas in se nauči, kako to najbolj učinkovito naredi.

Na naši šoli smo tako 22. 4. 2022 izvedli Dan brez zavržene hrane. Učitelji so skozi Power Point predstavitev svojim učencem predstavili ta projekt. Vsak razred je tudi prejel svoj razredni dnevnik, kjer so zabeležili količino zavržene hrane.


3. Misija – Zeleni koraki
Vodja: Mateja Pešaković

Vsak med nami je udeleženec v prometu, na tak ali drugačen način. Velikokrat se ne zavedamo, da z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja.
Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo, da uporabljamo okolju in zdravju prijazne načine prevoza. V projektu Misija: Zeleni koraki želimo otroke, učence in mlade ozaveščati o pomenu izbire okolju prijaznejšega načina prevoza: kolesarjenje, izbira javnega prevoza, vožnja s skiroji, električnimi kolesi in avtomobili … zagotovo pa ne smemo pozabiti na hojo.

Na naši šoli imamo za učence urejeno kolesarnico, kjer lahko učenci pustijo svoja kolesa in skiroje. Veliko učencev pa uporablja tudi šolski avtobus ali pa se v šolo odpravijo kar peš, saj imamo urejene varne pešpoti.

4. Odpadkom dajemo novo življenje
Vodja: Mateja Pešaković

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in skozi različne aktivnosti otrokom in mladim predstaviti sestavo različnih vrst embalaže ter vire iz katerih je embalaža pridobljena, o stanju naravnih virov in njihovem ohranjanju.

Na naši šoli že vrsto let ločujemo odpadke v tri skupine: suhi papir, biološki odpadki in ostali odpadki. Ti trije koši so nameščeni v vseh učilnicah. Tako se učenci že ob vstopu v šolo naučijo odgovornega ravnanja z odpadki.

Vsako leto pa izvedemo tudi dve akciji. To sta čistilna akcija in akcija zbiranja odpadnega papirja.

To šolsko leto smo z učenci od 6. do 9. razreda izvedli čistilno akcijo v četrtek, 24. 3. 2022, z učenci na razredni stopnji pa v petek, 25. 3. 2022. Akciji smo namenili eno šolsko uro in tako očistilo okolico šole.

Akcijo zbiranja odpadnega papirja smo izvedli v času od 4. 10. do 15. 10. 2021. Zbrali smo več kot tono papirja.

Letošnje šolsko leto pa smo se pridružili dvema novima akcijama. V začetku šolskega leta smo se pridružili k dobrodelnemu projektu Zbiranje ladjic iz odpadnega papirja. »6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev«, je dobrodelni projekt društva Up-ornik v spomin žrtvam genocidov ter današnjim žrtvam človeške ignorance najranljivejših v naši družbi. Na naši šoli smo tako zbrali več kot 50.000 ladjic.

Za kratek čas smo se pridružili tudi akciji Foniraj za zeleno prihodnost. Podjetje Blok d.o.o. je organiziralo akcijo, s katero so želeli spodbuditi premislek k bolj trajnostnem ravnanju z odpadki in hkrati razširiti zavedanje o pomenu reciklaže odpadne električne in elektronske opreme. Zbrali smo nekaj odpadnih telefonov.

V sklopu krožka Eko šola pa smo z učenci ustvarili različne izdelke iz kartona, odpadnega papirja in materiala iz narave.

5. Eko-Paket
Vodja: Lidija Šošter

Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak), še posebej med mladimi, njihovimi vzgojitelji, učitelji, profesorji in starši. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les.

6. Šolska vrtilnica
Vodja: Jožica Repič

Učencem je potrebno zagotoviti, da si pridobijo znanja na temelju izkušenj, s pomočjo raziskovanja, poskusov ter preko praktičnega dela. Projekt Šolska VRTilnica tako omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka (pouk v naravi) ali izven šolskih aktivnosti, kot koristno preživljanje prostega časa v zdravem okolju.
Šolski vrtovi lahko postanejo mesto za osvajanje novih znanj, veščin in navad, ki ostanejo za celo življenje. Na zanimiv in praktičen način lahko postopno uvajamo najmlajše v okoljsko vzgojo in izobraževanje.

Na šoli Ljudski vrt imamo vrt v sklopu učilnice na prostem. Zanj že vrsto let skrbi učiteljica Jožica Repič s svojimi učenci. Tedensko se učiteljica z učenci odpravi na vrt, za katerega učenci vsako leto res lepo skrbijo.

7. Ekobranje za ekoživljenje
Vodja: Lidija Šošter

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Z branjem si želimo še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepiti ekološko zavest s pomočjo knjige.
Zaradi široke naravnanosti projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje učencev k branju literature z ekološko tematiko in tako prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja učencev.

8. Ekokviz za osnovne šole
Vodja: Mateja Prša

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

9. ZNANJE O GOZDOVIH
Vodja: Karmen Pulko

Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje rodove. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovin, na kateri temelji več gospodarskih dejavnosti, gozd nam daje plodove in je prostor za sproščanje. Otrokom lahko gozd predstavimo na nešteto načinov, prvi korak pa je, da jih čimbolj pogosto odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje učencev z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti učencev.

Skip to content