Delo z nadarjenimi učenci

V šoli posvečamo posebno skrb tudi nadarjenim učencem. Pri delu z njimi upoštevamo koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Ob koncu 3. razreda in vsakega nadaljnjega razreda evidentiramo nadarjene učence. Ko so učenci prepoznani kot nadarjeni, razrednik skupaj s svetovalno službo, učencem in starši pripravi individualizirane programe za posameznika.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci sta svetovalna delavca; na matični šoli Darija Erbus, na podružnici pa Zlatko Jaušovec.

Program sledi konceptu v naslednjih točkah 

  1. a) odkrivanje nadarjenih učencev:
  2. evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni – ob koncu 3. razreda in vsakega nadaljnjega razreda,
  3. seznanitev in pridobitev mnenja ter soglasja staršev (svetovalna služba).
  4. b) identifikacija nadarjenih učencev z naslednjimi instrumenti:
  • izpolnjevanje in analiza ocenjevalne lestvice učiteljev,
  • testiranje besedne ustvarjalnosti (Torranceov test ustvarjalnosti),
  • testiranje intelektualnih sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
  • ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan za nadarjenega – december v 4. ali v naslednjih razredih.
  1. c) delo z nadarjenimi učenci:

Septembra 2022 bodo vsi razredniki v sodelovanju z učenci, starši in svetovalno službo pripravili individualizirane programe za učence od 6. do 9. razreda, ki so že bili prepoznani kot nadarjeni učenci v preteklih šolskih letih.

V začetku šolskega leta bosta svetovalna delavca predstavila staršem učencev 4. razreda, da so bili njihovi otroci evidentirani kot nadarjeni učenci. Starši bodo podpisali pisna soglasja, da se strinjajo s postopkom identifikacije. V mesecu novembru 2022 bodo učenci testirani z dvema psihološkima testoma. V mesecu januarju 2023 bo oddelčni učiteljski zbor obravnaval in potrdil nadarjene učence.

  1. d) analiza izvajanja programov – evalvacija razrednika, ŠSS in izvajalcev posameznih aktivnosti. Na osnovi tega bomo načrtovali delo v naslednjem šolskem letu.
Skip to content