Delo z nadarjenimi učenci

V šoli posvečamo posebno skrb tudi nadarjenim učencem. Pri delu z njimi upoštevamo koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Ob koncu 3. razreda in vsakega nadaljnjega razreda evidentiramo nadarjene učence. Ko so učenci prepoznani kot nadarjeni, razrednik skupaj s svetovalno službo, učencem in starši pripravi individualizirane programe za posameznika.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci sta svetovalna delavca; na matični šoli Darija Erbus, na podružnici pa Nina Horvat.

Program sledi konceptu v naslednjih točkah 

a) odkrivanje nadarjenih učencev:

 • evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni – ob koncu 3. razreda in vsakega nadaljnjega razreda,
 • seznanitev in pridobitev mnenja ter soglasja staršev (svetovalna služba).  

b) identifikacija nadarjenih učencev z naslednjimi instrumenti:

 • izpolnjevanje in analiza ocenjevalne lestvice učiteljev,
 • testiranje besedne ustvarjalnosti (Torranceov test ustvarjalnosti),
 • testiranje intelektualnih sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
 • ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan za nadarjenega – december v 4. ali v naslednjih razredih. 

c) delo z nadarjenimi učenci:

 • Septembra 2023 so vsi razredniki v sodelovanju z učenci, starši in svetovalno službo pripravili individualizirane programe za učence od 5. do 9. razreda, ki so že bili prepoznani kot nadarjeni učenci v preteklih šolskih letih.

V začetku šolskega leta bosta svetovalni delavki predstavili staršem učencev 4. razreda, da so bili njihovi otroci evidentirani kot nadarjeni učenci. Starši bodo podpisali pisna soglasja, da se strinjajo s postopkom identifikacije. V mesecu novembru 2023 bodo učenci testirani z dvema psihološkima testoma. V mesecu januarju 2024 bo oddelčni učiteljski zbor obravnaval in potrdil nadarjene učence.

d) analiza izvajanja programov – evalvacija razrednika, ŠSS in izvajalcev posameznih aktivnosti. Na osnovi tega bomo načrtovali delo v naslednjem šolskem letu.

 

Kreativne delavnice za učence od 4. do 6. razreda:

Na matični šoli bodo delavnice izvajale mentorice Simona Hajnal, Simona Hazimali, Branka Horvat, Tamara Slana, Tajka Šnuderl Novak in Darija Erbus.  Na podružnici bo delala z učenci Vanja Majcen, ki bo imela tedenska srečanja z učenci. Pri določenih aktivnostih bodo sodelovali učenci matične šole in podružnice skupaj.

Načrt aktivnosti:

 • konec septembra 2023: lakiranje lesenih svinčnikov, ki smo jih izdelali na lanskih delavnicah,
 • oktober 2023: postavitev svinčnikov na ograjo prve triade,
 • oktober 2023: čarovniški popoldan (različni poskusi),
 • december 2023: izdelovanje darilc za prvošolce in svečana podelitev darilc na sprejemu za prvošolce,
 • sobotna šola Z vlakom v Maribor (ogled mesta, razstave v muzeju Novejše zgodovine ali galerije), lutkovni muzej v Mariboru in kreativne delavnice,
 • delavnice v Centru interesnih dejavnosti Ptuj,
 • april ali maj 2024 (odvisno od prostega termina): vikend tabor za nadarjene učence v CŠOD Štrk,
 • delo s tutorji, po predlogu razrednikov in pogovorov izberemo otroke, ki imajo veliko empatije, so komunikativni in radi pomagajo, oblikujemo skupino učencev, ki pomagajo pri učenju ali sodelujejo v igrah z učenci, ki imajo težave na socialnem področju,
 • priprava gledališke igrice pred prazniki: oblikovanje in zapis scenarija z učenci, ki jih to zanima,
 • izdelava prenosnih knjižnih polic za bralne kotičke v razredih (kaširane škatle): cilj je spodbujanje veselja do branja in bralne pismenosti, tematsko obarvana vsebina (proti nasilju, najbolj izposojene knjige…).

Delo z učenci od 7. do 9. razreda

Za delo z nadarjenimi učenci od 7. do 9. razreda bodo poleg ustaljenih oblik dela izvajali delavnice in različne aktivnosti tudi mentorji, ki bodo pokrivali naslednja področja: slovenščina − Sandra Kontrec in Tatjana Šmigoc, matematika − Petra Kolarič, Saša Orlač, Majda Švagan in Jasmina Petek Pelc, astronomija in fizika − Jasmina Žel, angleščina − Nataša Kalinić, kemija − Maja Smiljan, računalništvo, matematika in fizika − Aleš Sakelšek, geografija in zgodovina − Milena Krajnc in Martina Prejac ter likovna umetnost − Tajka Šnuderl Novak.

Aktivnosti:

 • december 2023 – sobotna šola v Ljubljani
 • 1. 2024: sobotna šola v Zagrebu, kjer bo obisk Muzeja krapinskih neandertalcev, Tehnični muzej Nikola Tesla – ogled in aktivno sodelovanje v delavnici ter obisk planetarija, ogled Zagreba.
 • Prespimo v šoli (astronomsko opazovanje, matematične urice, »bralna plaža« …),
 • marec 2024: Preživimo noč v Muzeju (Muzej NO Maribor, okvirna cena: 31 evrov,
 • 4. 2024: sobotna šola v Ljubljani, ogled Jakopičeve galerije Ljubljana in obisk Slovenskega šolskega muzeja: aktivno sodelovanje na učni uri lepopisa iz leta 1900. Okvirna cena: 45 evrov,
 • projekt ZUIP: Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (LUM, Likovno snovanje III, zgodovina, RDK),
 • priprava učencev na tekmovanja v znanju astronomije, fizike, matematike (različna), geografije, zgodovine in logične pošasti (logične urice),
 • turistične delavnice: izdelava scene za turistično tržnico,
 • priprava na geografsko tekmovanje,
 • raziskovalna naloga s področja turizma in drugih področij,
 • priprave na tekmovanje iz logične pošasti, Vegovo tekmovanje, razvedrilna matematika in logične urice,
 • izdelava matematičnih kvizov v računalniški učilnici (matematične aplikacije Plickers, Socratic, Photomath).
Skip to content