Status športnika oz. mladega umetnika

Učenci osnovnih šol si lahko pridobijo status perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika. Učenec ima lahko status perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, status vrhunskega športnika pa, če doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status perspektivnega mladega umetnika lahko ima učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti in vrhunskega, če na tekmovanjih dosega najvišja mesta oz. nagrade.

Starši do 30. septembra 2023 podajo vlogo na obrazcu, ki ga pripravi svetovalna služba. Vlogi za status športnika ni potrebno prilagati dokazil, saj si jih mora uradna oseba, ki vodi postopek, pridobiti podatke iz uradne evidence Seznam registriranih športnikov.

Obvezne priloge k vlogi za status mladega umetnika so:

 • dokazilo o vpisu v glasbeno šolo/društvo ali drugo ustanovo,
 • dokazilo, da se učenec/ka udeležuje državnih oz. mednarodnih tekmovanj s področja umetnosti (za status perspektivnega umetnika) oz. da je dosegel/a najvišja mesta oz. nagrade na državnih tekmovanjih (za status vrhunskega umetnika).

Za status mladega umetnika je priporočilo, da učenec aktivno pripravlja, nastopa in sodeluje na šolskih kulturnih prireditvah in nekajkrat tedensko obiskuje izvenšolske dejavnosti (kulturna društva, glasbeno ali plesno šolo…).

Učenec, ki ima status, mora biti zgleden učenec, ne sme neopravičeno izostajati od pouka in imeti izrečenega vzgojnega ukrepa. Učenec s statusom spoštuje šolski red in je vzor drugim učencem.

Učencem, ki imajo status, se šolske obveznosti prilagajajo s pisnim dogovorom med šolo in starši (obiskovanje pouka in roki za ocenjevanje znanja).

Prenehanje in mirovanje statusa

Učencu lahko preneha status:

 • na prošnjo staršev učenca,
 • če mu je status dodeljen za določen čas;
 • če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen in
 • če se mu status odvzame.

Sklep o prenehanju statusa izda ravnateljica na osnovi predloga razrednika oz. učiteljskega zbora, ko ugotovi, da le-ta za učenca ni več primeren.

Šola odvzame učencu status, če:

 • ni pozitivno ocenjen pri vseh predmetih ob koncu vsakega redovalnega obdobja,
 • mu je izrečen vzgojni ukrep,
 • zlorabi opravičevanje od pouka,
 • se izmika napovedanemu spraševanju,
 • neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali drugih športnih/kulturnih prireditvah v okviru šole.

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako predlagajo njegovi starši oziroma drugi podpisniki dogovora. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju statusa odloči ravnateljica.

Skip to content