Knjižnični red Osnovne šole Ljudski vrt

UVODNA DOLOČBA
Knjižnični red ureja odnose med šolsko knjižnico OŠ Ljudski vrt in člani kot uporabniki njenih storitev. Določa etiko poslovanja, pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice.

1. člen: ČLANSTVO
Ob vpisu na OŠ Ljudski vrt vsak učenec postane član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni. Vsak delavec OŠ Ljudski vrt je član šolske knjižnice. Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno. Članstvo učencev se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta in preneha ob zaključku 9-letnega šolanja.

2. člen: IZKAZNICA
Vsak učenec dobi ob vpisu svojo izkaznico. Izkaznico varuje in uporablja vsa leta šolanja. Izposoja je možna le z izkaznico. Brez članske izkaznice izposoja knjižničnega gradiva načeloma ni mogoča. Izgubljena izkaznica se enkrat brezplačno nadomesti. Učenci lahko kot alternativno izkaznico za izposojo uporabljajo člansko izkaznico Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

3. člen: ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE in IZPOSOJA
Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih in spletni strani. Vsi učenci (in delavci šole) imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem času, ob prisotnosti in po dogovoru s knjižničarko. Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.
Hkrati si lahko uporabnik izposodi največ 3 enote knjižničnega gradiva (izjemoma več, če le-tega potrebuje za pripravo referata oz. seminarske naloge). Učenci 1. razreda si ob vsakem obisku knjižnice izposodijo po 1 enoto. Rok za vračilo izposojenega gradiva je 21 dni. Do izteka tega roka mora uporabnik gradivo vrniti. Če ga ne vrne v določenem izposojevalnem roku, si dodatnega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega. Izposojo posameznega gradiva je možno podaljšati še za 7 dni, če po njem ni povpraševanja. Knjig za obvezno domače branje ni možno podaljšati. Zamudnine ni, vendar se učencem, ki jim je izposojevalni rok potekel, ne izposoja, dokler ne poravnajo obveznosti.
Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice oziroma čitalnice je gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi (bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura) in periodični tisk.

6. člen: ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko. V primeru, da povzročitelj ne zamenja gradiva, se, v višini poškodovanih/uničenih knjig, izda položnica.

7. člen: OBNAŠANJE V PROSTORIH ŠOLSKE KNJIŽNICE
V knjižnico vstopamo obuti v copate. S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnamo skrbno in odgovorno. V knjižnici in čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo. Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Po knjižnici oz. med policami hodimo mirno in počasi. Uporaba mobilnih telefonov in raznih elektronskih naprav, ki bi motile knjižnični red, ni dovoljena. Če se učenec večkrat neprimerno obnaša in krši knjižnični red, se mu za določen čas zadrževanje v knjižnici prepove.

9. člen: INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA
Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarko. Računalnik se uporablja predvsem za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta). Prepovedana je uporaba spletnih klepetalnic, igranje igric, obiskovanje spornih spletnih strani, nakupovanje preko spleta, brisanje nameščenih programov.

10. člen: VRAČILO GRADIVA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.

Skip to content