02 780 04 70
 

Samoevalvacija

NACIONALNI PROJEKT ZASNOVA IN UVEDBA SISTEMA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ (VRTCEV IN ŠOL)

V šolskem letu 2008/09 smo bili izbrani v projekt samoevalvacija , kot pilotska šola, skupaj s še dvema osnovnima šolama, dvema vrtcema in tremi srednjimi šolami. V projekt smo bili vključeni tri leta. Projekt je potekal v okviru Evropskih socialnih skladov in s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport RS. Gre za zasnovo in uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol).

V okviru projekta je tim, katerega sestavlja ravnateljica Tatjana Vaupotič Zemljič, svetovalna delavka Darija Erbus, vodja podružnice Irena Pukšič in defektologinja Elka Mlakar, v šolskem letu 2009/2010 izpeljali šest delavnic za strokovne delavce in vrsto drugih aktivnosti, z namenom, povečati, zasnovati, razviti in poskusno uvesti sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Prva delavnica je bila namenjena določanju prioritet in oblikovanju ciljev. Za šolsko leto 2009/10 si je šola zastavila naslednje cilje, ki jih je poskušala doseči:

  1. Pri učencih razvijati znanja za življenje in funkcionalno pismenost.
  2. Navajati učence na samostojnost.
  3. Zaznavati in reševati vzgojno problematiko.

Druga delavnica, je bila namenjena načrtovanju izboljšav – iskanju dejavnosti, s pomočjo katerih smo poskušali doseči zastavljene cilje.

Na podlagi teh dejavnosti je tim, katerega sestavljajo štiri članice, oblikoval načrt izboljšav na ravni šole ter ga predstavil učiteljskemu zboru. Načrt šole je služil kot podlaga, na osnovi katere so nastali akcijski načrti na ravni aktivov in posameznih učiteljev.

Tretja delavnica, ki je bila izvedena, je bila namenjena izoblikovanju načrta spremljave – meril, s pomočjo katerih smo merili, ali smo zastavljene cilje dosegli.

Na četrti delavnici je tim udeležencem predstavil, da je zraven skupnega določanja prioritetnih ciljev, načrtovanja in izvedbe dejavnosti za dosego teh ciljev, pomembno tudi zavedanje vloge posameznika in pomena samoevalvacije. Tako je nastal nabor dveh prednosti in omejitev, ki jih v šoli že zaznavamo in po našem mnenju najbolj vplivajo na uvajanje samoevalvacije.

Dve prednosti, ki so ju udeleženci označili najpogosteje sta:

  • Krepi zavedanje o temeljnih vrednotah šole (spoštovanje, strpnost, znanje).
  • Vpliva na izboljšanje procesov učenja in poučevanja.

Dve pomanjkljivosti, ki so ju udeleženci označili najpogosteje sta:

  • Predstavlja dodatno papirnato delo za vse strokovne delavce.
  • Pomeni dodatno časovno obremenitev za ravnatelja, tim in strokovne delavce.

Na peti delavnici je tim sodelavcem predstavil, kako zapisati samoevalvacijsko poročilo, ter določil rok za oddajo poročil.

Vsi strokovni delavci so poročila oddali v dogovorjenem roku. Po pregledu anketnih vprašalnikov in evalvacijskih poročil strokovnih delavcev in aktivov je tim ugotovil, da smo zastavljene cilje dosegli.

Na šesti delavnici je tim samoevalvacijsko poročilo predstavil strokovnim delavcem, ki so nato podali svoje mnenje. Evalvacijsko poročilo je bilo tako sprejeto in potrjeno.

Določeni so bili tudi dolgoročni cilji za prihodnja tri leta, dejavnosti, s katerimi jih bomo dosegali, ter merila, s pomočjo katerih jih bomo preverjali.

V šolskem letu 2010/2011 smo sledili enakim ciljem, kot v šolskem letu 2009/2010.

AKCIJSKI NAČRT NA RAVNI ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

CILJ 1: DVIGNITI RAVEN SAMOSTOJNOSTI UČENCEV
Šol. leto

ŽELENO STANJE OZ. MERILO ZA SPREMLJANJE DOSEGANJA CILJEV

(spremembe v rezultatih, praksi ali vedenju učencev)

DEJAVNOSTI NA RAVNI ŠOLE
2010/11

Samostojnost in odgovornost učencev pri skrbi zase, pri opravljanju vsakodnevnih dolžnosti in nalog.

Samostojnost učencev pri prepisu tabelske slike.

Refleksija dela-začetek leta, konec leta.

Vprašalnik (strokovni delavci).

Izvedemo teden samostojnosti in odgovornosti.

Izvedemo teden »brez učnih listov.«

CILJ 2: IZBOLJŠATI PRI UČENCIH ZNANJA ZA ŽIVLJENJE IN FUNKCIONALNO PISMENOST
Šol. leto

ŽELENO STANJE OZ. MERILO ZA SPREMLJANJE DOSEGANJA CILJEV

(spremembe v rezultatih, praksi ali vedenju učencev)

DEJAVNOSTI NA RAVNI ŠOLE
2010/11

Izboljšati strategije učiteljev za poučevanje.

Vzpostaviti učno okolje, ki krepi pri učencu znanja za življenje in funkcionalno pismenost.

Število medpredmetnih povezav.

Število hospitacij.

Izvedemo ure medpredmetnih povezav.

Izvedemo hospitacije učitelj-učitelju.

CILJ 3: IZBOLJŠATI ZAZNAVANJE IN REŠEVANJE VZGOJNE PROBLEMATIKE
Šol. leto

ŽELENO STANJE OZ. MERILO ZA SPREMLJANJE DOSEGANJA CILJEV

(spremembe v rezultatih, praksi ali vedenju učencev)

DEJAVNOSTI NA RAVNI ŠOLE
2010/11

Izboljšati znanje in strategije za zaznavanje in preprečevanje vzgojne problematike.

Število socialnih iger in iger vlog pri razrednih urah.

Število poškodb povzročenih z nasiljem.

Število izrečenih vzgojnih ukrepov.

Izvedemo socialne igre in igre vlog pri razrednih urah.

Povabimo zunanjega strokovnjaka, ki pokaže različne pristope za zaznavanje in reševanje vzgojne problematike.

Strokovni delavci so na podlagi načrta na ravni šole, izdelali svoj individualni načrt in načrte na ravni aktivov. Preko načrtov so sledili zastavljenim dejavnostim in na koncu šolskega leta zapisali samoevalvacijsko poročilo.

Samoevalvacijski tim je na podlagi končnih poročil aktivov in posameznikov zapisal skupno evalvacijsko poročilo na ravni šole. Samoevalvacijsko poročilo je bilo sprejeto in potrjeno na pedagoški konferenci.

V šolskem letu 2011/2012 smo sledili enakim ciljem, kot v preteklih šolskih letih. Zastavili smo si številne dejavnosti s pomočjo katerih smo poskušali doseči in nadgraditi zastavljene cilje.

AKCIJSKI NAČRT NA RAVNI ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

CILJ STRATEGIJA DEJAVNOSTI NA RAVNI ŠOLE ROK ZA IZVEDBO
1. Dvigniti raven samostojnosti učencev.

Izboljšati pozorno poslušanje in upoštevanje navodil.

Izboljšati bralno pismenost in samostojnost učencev pri iskanju podatkov.

Izboljšati prakso navajanja učencev na samostojnost.

Izvedemo teden pozornega poslušanja in upoštevanja navodil.

Izvedemo teden samostojnega učenja (učenje iz učbenikov, iskanje ključnih besed, povzetki, miselni vzorci, vključitev vsaj ene naloge vezane na besedilo v ocenjevanja znanj pri vseh predmetih, …).

Januar 2012.

Oktober 2011.

2. Pri učencih izboljšati znanja za življenje in funkcionalno pismenost. Vzpostaviti učno okolje, ki krepi pri učencu znanja za življenje in funkcionalno pismenost.

Izvedemo ure funkcionalne pismenosti (delo na računalniku, obiski ustanov, izpolnjevanje obrazcev, …).

V aktivih si redno izmenjujemo mnenja, izkušnje in ideje o dobri praksi in poučevanju funkcionalne pismenosti in znanj za življenje.

Celo leto.

Celo leto.

3. Izboljšati zaznavanje in reševanje vzgojne problematike. Izboljšati znanje in strategije za zaznavanje in preprečevanje vzgojne problematike.

Učenci izvedejo razredne ure na temo bonton.

Mediacija.

Celo leto.

Celo leto.

 Strokovni delavci so zapisali akcijske načrte na ravni aktivov in posameznika ter jih vključili v svoj LDN. S pomočjo načrtov so sledili zastavljenim dejavnostim in na koncu šolskega leta zapisali samoevalvacijsko poročilo. Samoevalvacijski tim je na podlagi končnih poročil aktivov in posameznikov zapisal skupno evalvacijsko poročilo na ravni šole. Samoevalvacijsko poročilo je bilo sprejeto in potrjeno na pedagoški konferenci. Projekt samoevalvacije je prešel v proces.

 AKCIJSKI NAČRT NA RAVNI ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

CILJ STRATEGIJA DEJAVNOSTI NA RAVNI ŠOLE ROK ZA IZVEDBO
1. Dvigniti raven samostojnosti učencev.

Izboljšati bralno pismenost in samostojnost učencev pri iskanju podatkov.

 

Izboljšati javno nastopanje pri učencih.

 

Izboljšati prakso navajanja učencev na samostojnost.

Samostojno učenje iz učbenikov in izdelava miselnih vzorcev.

 

 

 

Javno nastopanje.

 

Celo leto.

 

 

 

 

Celo leto.

2. Pri učencih izboljšati znanja za življenje in funkcionalno pismenost.

Vzpostaviti učno okolje, ki krepi pri učencu znanja za življenje in funkcionalno pismenost.

Izboljšati strategije učiteljev za poučevanje.

Uporaba spletnih učilnic.

 

Izobraževanje na temo spletne učilnice.

 

 

Medpredmetne povezave.

Celo leto.

 

September, oktober 2012.

 

 

Celo leto.

3. Izboljšati zaznavanje in reševanje vzgojne problematike. Izboljšati znanje in strategije učiteljev za zaznavanje in preprečevanje vzgojne problematike.

Šolske ure na temo sprejemanja drugačnosti in odraščanja.

 

Mediacija.

Celo leto.

 

Celo leto.

 Strokovni delavci so si zastavili akcijske načrte na ravni aktivov in posameznika ter načrte vključili v LDN. S pomočjo načrtov so sledili zastavljenim dejavnostim in na koncu šolskega leta zapisali samoevalvacijsko poročilo. Vodja samoevalvacijskega tima je na podlagi končnih poročil aktivov in posameznikov zapisala skupno evalvacijsko poročilo na ravni šole. Samoevalvacijsko poročilo je bilo sprejeto in potrjeno na pedagoški konferenci.

AKCIJSKI NAČRT NA RAVNI ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Na pedagoški konferenci smo potrdili samoevalvacijsko poročilo na ravni šole ter preverili zastavljene cilje, ki smo jim sledili v preteklem šolskem letu. Ugotovili smo, da je največji poudarek potrebno nameniti cilju DVIGNITI RAVEN SAMOSTOJNOSTI UČENCEV, zato smo se v šolskem letu 2013/2014 odločili, da bomo sledili samo temu cilju.

Sledili smo mu s pomočjo akcijskega načrta (dejavnosti) na ravni aktivov in posameznika. Večjo pozornost smo namenili tudi merjenju dejavnosti, s pomočjo katerih smo poskušali doseči zastavljeni cilj.

CILJ STRATEGIJA DEJAVNOSTI NA RAVNI ŠOLE ROK ZA IZVEDBO
1. Dvigniti raven samostojnosti učencev.

Izboljšati prakso navajanja učencev na samostojnost.

 

Aktiv si izbere dejavnost za posamezno področje, s pomočjo katere, bo vsak posameznik (strokovni delavec) razvijal samostojnost pri učencih.

Celo leto.

 

 

Strokovni delavci so na podlagi načrta na ravni šole, izdelali svoj individualni načrt in načrte na ravni aktivov. Preko načrtov so sledili zastavljenim dejavnostim in na koncu šolskega leta zapisali samoevalvacijsko poročilo na ravni aktiva in posameznika. Vodja samoevalvacijskega tima je poročila zbrala in zapisala evalvacijsko poročilo na ravni šole.

AKCIJSKI NAČRT NA RAVNI ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

 Samoevalvacijsko poročilo za preteklo šolsko leto je bilo potrjeno na pedagoški konferenci. Preverili smo zastavljen cilj, ki smo mu sledili – DVIGNITI RAVEN SAMOSTOJNOSTI UČENCEV. Ugotovili smo, da se je samostojnost učencev v veliki meri dvignila, ter da bomo kljub temu še naprej skozi učno-vzgojni proces razvijali samostojnost.

Za novo šolsko leto smo si zastavili nov cilj IZBOLJŠATI BRALNO PISMENOST UČENCEV ter se s tem navezali na proces bralne pismenosti, ki na šoli že poteka.

Cilju bomo sledili s pomočjo akcijskega načrta (dejavnosti), ki smo so si ga zastavili posamezni aktivi in posamezniki. Večjo pozornost bomo poskušali nameniti tudi merjenju dejavnosti, s pomočjo katerih bomo poskušali doseči zastavljeni cilj.

CILJ STRATEGIJA DEJAVNOSTI NA RAVNI ŠOLE ROK ZA IZVEDBO
1. IZBOLJŠATI BRALNO PISMENOST UČENCEV Z različnimi strategijami razvijati bralno pismenost pri učencih.

Branje, pisanje.

Uporaba bus in miselnih vzorcev.

Samostojno tvorjenje besedil, povzetkov.

Celo leto.