Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Otroci s posebnimi potrebami

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Zakonska podlaga izhaja iz Zakona o osnovni šoli, ki je bil sprejet leta 1996 in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je bil sprejet leta 2000 in je bil s 1. 9. 2013 spremenjen in dopolnjen.

V OŠ so lahko vključeni tisti otroci s posebnimi potrebami, ki ob prilagoditvi in največji možni strokovni pomoči zmorejo vsaj minimalni program osnovne šole. Cilj integracije je ugotoviti, kakšno pomoč in prilagoditve potrebujejo otroci. 


KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI?

2. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeljuje naslednje kategorije:

– otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
– slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
– gluhi in naglušni otroci, 
– otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
– gibalno ovirani otroci, 
– dolgotrajno bolni otroci,
– otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

– otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

– otroci z avtističnimi motnjami. 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI SO LAHKO USMERJENI V NASLEDNJE PROGRAME:

1. Vzgojno-izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo javne šole v rednih oddelkih.

2. Prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom.
3. Prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.
4. Posebni programi vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih.
5. Vzgojni programi.

POSTOPEK USMERJANJA: 

– običajno se začne s pisno zahtevo staršev, izjemoma tudi šole,

– pisno zahtevo lahko zase vloži tudi oseba starejša od 15. let,

– vloži se na Zavodu za šolstvo Maribor, 
– komisija izda strokovno mnenje, na podlagi katerega se izda odločba, s katero se učenca umesti v ustrezen program, 
– v roku 30 dni od izdane odločbe strokovna skupina na šoli izdela individualizirani program. 

ČLANI STROKOVNEGA TIMA:

– razrednik,
– izvajalec DSP (specialni pedagog/ socialni pedagog/ pedagog/logoped/surdopedagog/učitelj),
– svetovalni delavec,
– učitelji predmetov, kjer ima učenec težave,

– zunanji sodelavci.

 
 
 
Dostopnost